Tin tức & sự kiện

Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau (năm 2017)
Ngày 31/03/2017, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định số 161/QĐ-SXD v/v công bố các bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Ngày 31/03/2017, Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau đã ban hành quyết định số 161/QĐ-SXD v/v công bố các bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau:
 
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.
2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt. 
3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (áp dụng định mức 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016). 
4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa.
5. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Thí nghiệm.
 
I. Chi phí vật liệu: Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt. 

Giá vật liệu theo Công bố giá vật liệu xây dựng của Liên Sở Tài chính - Xây dựng tỉnh Cà Mau và giá vật liệu, thiết bị được khảo sát trên thị trường. Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm điều chỉnh cho phù hợp
 
II. Chi phí nhân công:
Chi phí nhân công được tính theo mức lương cơ sở đầu vào tại Văn bản số 405/UBND-XD ngày 17/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc xác định lương cơ sở đầu vào phục vụ quản lý chi phí xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Mức lương này đã bao gồm các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp). Mức lương đầu vào (LNC) gồm.
- Vùng II: LNC2 = 2.320.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Cà Mau.
- Vùng III: LNC3 = 2.154.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn các huyện Năm Căn, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời.
- Vùng IV: LNC4 = 2.050.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn các huyện Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Phú Tân, Thới Bình.

Hệ số lương nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng theo Phụ lục 2 (Nhóm I, II - Bảng số 1) công bố kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.
 
III. Chi phí máy thi công:
Chi phí máy thi công được tính toán dựa trên Quyết định số 99/QĐ-SXD ngày 24/01/2017 công bố đơn giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
 
Download tập tin đính kèm:
161-QD-SXD-31-03-2017

Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11545087 | Online: 878