Download

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình theo QĐ số 1172/QĐ-BXD chi phí nhân công công tác bả matit giảm 70% so với sử dụng định mức công bố theo công văn số 1776/BXD-VP.
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - phần Xây dựng đã được công bố kèm theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng.

Sửa đổi, bổ sung 4 chương của tập Định mức dự toán công trình xây dựng – Phần Xây dựng đã được công bố tại Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng, cụ thể gồm:
 
- Chương III: Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi;
- Chương VI: Công tác bê tông tại chỗ;
- Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn;
- Chương X: Công tác làm trần, làm mái và các công tác hoàn thiện khác;

 

Download tập tin đính kèm:
Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung)   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11887895 | Online: 710