Download

Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp ban hành kèm theo Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022 của Bộ Công thương
Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ Công thương về việc ban hành Định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp.
 
Bộ định mức được công bố kèm theo Thông tư này là cơ sở để xác định đơn giá, dự toán chi phí công tác lắp đặt đường dây và lắp đặt trạm biến áp có cấp điện áp từ 0,4kV đến 500 kV và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2023.
 
Download tập tin đính kèm:
Định mức lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp - 36/2022/TT-BCT ngày 22/12/2022   
Visited: 11923026 | Online: 2886