Download

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt công bố theo QĐ số 1173/QĐ-BXD thay đổi
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - phần Lắp đặt đã được công bố kèm theo công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng.

Sửa đổi, bổ sung 2 chương của tập Định mức dự toán công trình xây dựng đã được công bố tại Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng, cụ thể gồm:
 
- Chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình;
 
- Chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng;

Download tập tin đính kèm:
Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11887861 | Online: 676