Download

Bảng tính lương nhân công dịch vụ công ích đô thị theo Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH
Bảng tính lương nhân công dịch vụ công ích đô thị căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/07/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Bảng tính lương nhân công dịch vụ công ích đô thị căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/07/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Lưu ý: Công thức xác định lương nhân công dịch vụ công ích đô thị theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH có tính chế độ ăn giữa ca. Nếu lập dự toán dịch vụ công ích đô thị theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD, mục chi phí quản lý chung đã bao gồm tiền ăn giữa ca. Do vậy nếu tính lương nhân công theo Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH để lập dự toán theo 06/2008/TT-BXD cần phải bỏ tiền ăn giữa ca trong bảng tính lương.

Download tập tin đính kèm:
Bang-tinh-luong-nhan-cong-dich-vu-cong-ich-do-thi-26-2015-TT-BLDTBXH   
Visited: 11406577 | Online: 417