Tin tức & sự kiện

Ninh Thuận: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình phần Sửa chữa năm 2014
Cập nhật đơn giá xây dựng công trình phần Sửa chữa, Xây dựng, Lắp đặt mới ban hành năm 2013, 2014.
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (công bố theo QĐ số 63/2013/QĐ-UBND ngày 19/09/2013);
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (công bố theo QĐ số 12/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014);
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (công bố theo QĐ số 11/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014);
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa (công bố theo QĐ số 55/2014/QĐ-UBND ngày 05/08/2014);
Để thuận tiện cho việc lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, công ty chúng tôi đã tiến hành cập nhật dữ liệu đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận ban hành năm 20132014 sử dụng cho phần mềm lập dự toán - dự thầu ADTPro cụ thể như sau:
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (công bố theo QĐ số 136/QĐ-UBND ngày 28/05/2008 );
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (công bố theo QĐ số 63/2013/QĐ-UBND ngày 19/09/2013);
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (công bố theo QĐ số 12/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014);
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (công bố theo QĐ số 137/QĐ-UBND ngày 28/05/2008);
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (công bố theo QĐ số 11/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014); 
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát (công bố theo QĐ số 135/QĐ-UBND ngày 28/05/2008);
- Đơn giá dịch vụ công ích đô thị (công bố theo QĐ số 138/2009/QĐ-UBND ngày 08/05/2009);
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa (công bố theo QĐ số 55/2014/QĐ-UBND ngày 05/08/2014); 

Lưu ý: Nếu sử dụng bộ đơn giá Sửa chữa (55/2014/QĐ-UBND) và lập dự toán theo phương pháp bù chênh lệch vật liệu, Quý khách hàng cần chỉnh sửa lại giá xăng (cột giá gốc) là: 396.526 đồng/kg. 
 
Hướng dẫn cập nhật đơn giá mới:
- Cập nhật phần mềm dự toán - dự thầu ADTPro phiên bản mới nhất (ADTPro 8.5.87 - phiên bản thương mại).
- Vào menu Tiện ích chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố, tìm kiếm đơn giá "Ninh Thuận (2013)" để tải về.
- Phần mềm lập dự toán - dự thầu ADTPro phiên bản dùng thử không hỗ trợ tải các bộ đơn giá xây dựng công trình mới ban hành năm 2011, 2012 và 2013, 2014. 
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11923287 | Online: 3147