Tin tức & sự kiện

Thông báo phát hành phiên bản 10.1.09 - Áp dụng định mức Thông tư số 10/2019/TT-BXD
Ngày 09/03/2020, phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 10.1.09, cập nhật dữ liệu định mức ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD.
Bồ sung chức năng tính nhân công theo hướng dẫn của Thông tư số 15/2019/TT-BXD.
Cập nhật dữ liệu phụ lục 2 tính giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD.
Ngày 09/03/2020, công ty chúng tôi đã phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 10.1.09, với những thay đổi như sau:

I. Định mức dự toán ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD:
- Hoàn thành cập nhật định mức dự toán ban hành kèm theo thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng (sau đây gọi tắt là định mức 10).
- Nhân dịp Bộ Xây dựng ban hành hệ thống định mức 10, dữ liệu sử dụng cho phần mềm ADTPro đã được cập nhật lại hệ thống danh mục vật liệu, nhân công, máy thi công. Ví dụ minh họa cụ thể như sau:
a. V101.XXXX là mã vật liệu định mức xây dựng; V102.XXXX là mã vật liệu định mức lắp đặt; V103 là mã vật liệu công tác khảo sát xây dựng,...
b. N101.307.1 là mã nhân công bậc 3,0/7 - nhóm 1; N101.357.2 là mã nhân công bậc 3,5/7 - nhóm 2.
c. M101.0XXX, trong đó XXX là STT tương ứng trong bảng giá ca máy ban hành kèm theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD. Ví dụ: M101.0433 - Máy hàn 23 kW, trong đó 433 là STT trong bảng giá ca máy theo TT số 11/2019/TT-BXD. Người sử dụng khi cần tra cứu thông tin loại máy chỉ cần xem STT tương ứng.

II. Nhóm chức năng liên quan đến nhân công:
- Thêm mới chức năng tính lương nhân công xây dựng theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD.

III. Nhóm chức năng liên quan đến máy và thiết bị thi công:
- Cập nhật dữ liệu nguyên giá, định mức sửa chữa, khấu hao, định mức tiêu hao nhiên liệu, nhân công điều khiển máy  xác định giá ca máy theo hướng dẫn Thông tư số 11/2019/TT-BXD.

Như vậy đến thời điểm này, ADTPro đã hoàn thành cập nhật định mức dữ liệu, thuật toán đáp ứng các Thông tư số 09/2019/TT-BXD, 10/2019/TT-BXD, 11/2019/TT-BXD, 15/2019/TT-BXD, 16/2019/TT-BXD.
 
IV. Hướng dẫn áp dụng định mức ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD:
1. Trường hợp áp dụng định mức 10 để xác định tổng mức đầu tư cho dự án mới:
- Cập nhật phiên bản mới nhất (từ 10.1.05 bắt đầu hỗ trợ định mức 10).
- Vào menu Tiện ích chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố chọn dữ liệu định mức 10/2019/TT-BXD để tải về.
- Tạo hạng mục công trình mới, mục Đơn giá chọn dữ liệu 10/2019/TT-BXD.

2. Trường hợp chuyển tiếp:
Hạng mục công trình đã lập với bộ đơn giá áp dụng định mức cũ (1776, 1777, ....) cần chuyển sang áp dụng định mức ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD, thực hiện theo hướng dẫn như sau:
- Tải phiên bản mới nhất, tối thiểu phải là phiên bản 10.1.09.
- Vào menu Tiện ích, chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố chọn dữ liệu định mức 10/2019/TT-BXD để tải về.
- Mở hạng mục công trình cũ, vào menu Hồ sơ chọn Đổi tên hạng mục, giá thông báo, PP lập dự toán, tại màn hình này chọn chức năng Thay đổi Đơn giá.
 Lưu ý: 
- Trước khi thực hiện chuyển đổi bộ đơn giá đang áp dụng định mức cũ sang áp dụng định mức 10 cần phải thực hiện sao lưu backup dữ liệu công trình (tập tin .dat).
- Mã hiệu đơn giá định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo TT số 10/2019/TT-BXD gần như tương đồng với định mức 1776, 1091, 1172, 588, 1264. Tuy nhiên, vẫn có một số mã hiệu đơn giá đã bị hủy bỏ, cần phải chọn mã hiệu đơn giá theo định mức 10 để thay thế, đặc biệt các công tác hoàn thiện như sơn, bả.
- Nếu hạng mục công trình đang áp dụng bộ đơn giá với mã hiệu đơn giá có chữ a phía sau (Xi măng PC40) hoặc chữ N (sửa đổi) nên tiến hành thay thế bằng mã hiệu đơn giá chuẩn (không có chữ a, chữ N phía sau) trước khi thực hiện chức năng Thay đổi đơn giá.
- Mã hiệu đơn giá phần lắp đặt gần như xáo trộn hoàn toàn, sẽ có tình trạng ứng với mã hiệu cũ là công tác A, cũng mã hiệu đó sẽ là công tác B của định mức 10. Nếu hạng mục công trình áp dụng nhiều mã hiệu bắt đầu bằng chữ B cần phải tiến hành tra lại mã hiệu đơn giá theo hệ thống mã hiệu định mức 10.

V. Phương pháp lập dự toán:
Tại thời điểm hiện tại chưa có địa phương nào công bố đơn giá xây dựng công trình theo định mức 10/2019/TT-BXD. Như vậy để lập dự toán, các đơn vị phải chọn hương pháp lập đơn giá xây dựng công trình (Chọn phương pháp thứ ba trong phần mềm dự toán ADTPro).
1. Vật liệu:
- Nhập giá thông báo và tính cước vận chuyển.

2. Nhân công:
- Căn cứ theo văn bản hướng dẫn của địa phương để xác định đơn giá nhân công.
- Chức năng tính lương nhân công xây dựng theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD chỉ áp dụng khi địa phương đã công bố đơn giá nhân công (tạm công bố hoặc đã công bố chính thức).
Ngoài ra, phần mềm vẫn hỗ trợ tính toán nhân công theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD, chỉ tính nhân công nhóm 1, nhóm 2.
Khuyến nghị: Không nên áp dụng cách tính lương nhân công theo TT số 05/2016/TT-BXD khi áp dụng định mức 10, ngoại trừ trường hợp có văn bản hướng dẫn của địa phương.

3. Giá ca máy và thiết bị thi công:
- Căn cứ theo văn bản hướng dẫn của địa phương để xác định giá ca máy và thiết bị thi công.
- Chức năng tính giá ca máy theo hướng dẫn Thông tư số 11/2019/TT-BXD chỉ áp dụng khi địa phương đã công bố đơn giá nhân công nhóm 8, 9 và nhóm 10.
Ngoài ra, phần mềm vẫn hỗ trợ tính toán máy thi công theo hướng dẫn Thông tư số 06/2016/TT-BXD, mã máy theo QĐ số 1134/QĐ-BXD.
Khuyến nghị: Không nên áp dụng cách tính lương nhân công theo TT số 06/2016/TT-BXD khi áp dụng định mức 10 ngoại trừ trường hợp khi có văn bản hướng dẫn của địa phương.

Phát hành bổ sung phiên bản 10.1.11 (phát hành ngày 15/03/2020):
1. Khắc phục lỗi kết xuất Excel hạng mục công trình tính giá ca máy theo 06/2010, nhân công theo TT 01/2015.
2. Thay đổi giá nhiên liệu theo công bố của Petrolimex từ cài đặt mặc định theo vùng sang lựa chọn giá nhiên liệu theo địa bàn vùng 1, vùng 2.
 


Bài viết có liên quan:
Thông báo phát hành phiên bản 10.1.01 - Cập nhật thông tư số 09/2019/TT-BXD   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11923293 | Online: 3153