Tin tức & sự kiện

Thông báo phát hành phiên bản 9.6.06 - Kết xuất đơn giá dự thầu theo mẫu mời thầu Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT
- Kết xuất đơn giá dự thầu lập theo NĐ số 32/2015/NĐ-CP, hệ số theo thông tư số 04/2010/TT-BXD.
- Kết xuất đơn giá dự thầu lập theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD.
Kết xuất đơn giá dự thầu theo mẫu mời thầu qui định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT có thêm sheet TongHop (Bảng tổng hợp giá dự thầu) tham chiếu chi phí nhà tạm và chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế tại sheet HMC.
Phiên bản này có sự đóng góp rất lớn của khách hàng đang sử dụng phần mềm ADTPro. Xuất phát từ sáng kiến của khách hàng sử dụng cách thiết lập đơn giá dự thầu động của ADTPro để xây dựng đơn giá dự thầu phù hợp Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và bảng tổng hợp giá dự thầu theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT (có phần chi phí hạng mục chung).
 
Ngày 04/05/2016, công ty Quyết Toàn đã phát hành phần mềm ADTPro phiên bản 9.6.06 cập nhật các chức năng kết xuất đơn giá dự thầu theo mẫu mời thầu của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT.
- Sheet HMC thực hiện tính toán chi phí nhà tạm, chi phí trực tiếp khác (NĐ số 32/2015/NĐ-CP, hệ số theo TT số 04/2010/TT-BXD) hoặc chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế (TT số 06/2016/TT-BXD).
- Thêm mới sheet TongHop: Bảng tổng hợp giá dự thầu bổ sung thêm nội dung Chi phí hạng mục chung lấy giá trị từ sheet HMC.
 
Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT của của Bộ Kế hoạch và Đầu tư qui định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp có hiệu lực từ ngày 01/07/2015. Vào thời điểm thông tư có hiệu lực thi hành, đa số hồ sơ lập dự toán đã được phê duyệt đều thực hiện theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD, theo cách lập này chi phí nhà tạm, chi phí trực tiếp khác chưa được tách thành chi phí hạng mục chung. Hồ sơ nào lập theo NĐ số 32/2015/NĐ-CP, hệ số theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD chi phí nhà tạm, chi phí trực tiếp khác đã được chuyển sang chi phí hạng mục chung.

I. Lập đơn giá dự thầu theo NĐ số 32/2015/NĐ-CP, hệ số theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD:
Đơn giá dự thầu theo NĐ số 32/2015/TT-BXD, hệ số TT số 04/2010/TT-BXD
Hình: Thiết lập đơn giá dự thầu theo NĐ số 32/2015/NĐ-CP, hệ số theo TT số 04/2010/TT-BXD
 
Thông tư số 06/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/05/2016, các hồ sơ dự toán được lập và phê duyệt theo thông tư số 06/2016/TT-BXD đến lúc phát hành hồ sơ mời thầu nếu nhanh cũng phải đến tháng 8/2016, chậm cũng phải đến tháng 11/2016. Trong giai đoạn quá độ chờ ban hành thông tư hướng dẫn NĐ số 32/2015/NĐ-CP nhiều hồ sơ đã được lập dự toán và phê duyệt theo NĐ số 32/2015/NĐ-CP, hệ số vẫn áp dụng TT số 04/2010/TT-BXD.

Khoản mục chi phí trực tiếp khác (chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế) vẫn tính trên chi phí VL, NC và Máy. Sheet HMC sẽ trình bày khoản mục chi phí này.

Bảng tổng hợp giá dự thầu theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT
Hình: Bảng tổng hợp giá dự thầu theo thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT
 
II. Lập đơn giá dự thầu theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD:
Đơn giá dự thầu theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD
Hình: Thiết lập đơn giá dự thầu theo thông tư số 06/2016/TT-BXD
 
Lập đơn giá dự thầu theo thông tư số 06/2016/TT-BXD tính chi phí hạng mục chung gồm chi phí nhà tạm và chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế tương đối dễ và đơn giản.

III. Các trường hợp khác:
Chọn mẫu đơn giá dự thầu, phần mềm không hiển thị mục đánh dấu chọn "Kết xuất sheet tính chi phí hạng mục chung" kết xuất đơn giá dự thầu vẫn giữ nguyên cách trình bày theo bảng biểu qui định tại Thông tư số 01/2010/TT-BKH.   

Ý kiến khách hàng: (1)

Gửi ý kiến

Theo TT 06 thì chi phí hạng mục chung lập bảng riêng. Vậy trong hồ sơ dự thầu có đưa chi phí hạng mục chung vào đơn giá chi tiết hay lập bảng riêng chỉ cần tính theo hệ số trên giá dự thầu xây lắp.
Admin: Theo mẫu mời thầu qui định tại TT số 03/2015/TT-BKHĐT, chi phí hạng mục chung tính riêng và tính tổng hợp trong bảng Tổng hợp giá dự thầu.

Visited: 11854709 | Online: 1108