Tin tức & sự kiện

Công bố điều chỉnh thực hiện đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh)
Sửa đổi phần thuyết minh sử dụng bộ đơn giá: "... Các loại công tác xây dựng trong tập đơn giá không quy định độ cao như công tác trát, láng, ốp .v.v. nhưng khi thi công ở độ cao >16m thì sử dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.
Sử dụng phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Phụ lục 6 - Thông tư số 04/2010/TT-BXD để lập dự toán nếu hạng mục công trình có sử dụng định mức 1091/QĐ-BXD, 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD.
Ngày 18/03/2014, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 2112/SXD-KTXD v/v công bố điều chỉnh thực hiện đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh) cho phù hợp hệ thống định mức xây dựng cơ bản hiện hành.

Chiều cao ghi trong tập đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến cốt  <=4m;  <=16m;  <=50m và từ cốt ±0.00 đến cốt > 50m. Các loại công tác xây dựng trong tập đơn giá không quy định độ cao như công tác trát, láng, ốp .v.v. nhưng khi thi công ở độ cao  >16m thì sử dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.

Sở Xây dựng đề nghị các Chủ đầu tư, Tổ chức tư vấn, Cá nhân khi lập mới các đơn giá xây dựng công trình phải phù hợp với các định mức dự toán xây dựng công trình đã được Bộ Xây dựng công bố sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định số 1091/QĐ-BXD, 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD. Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Phụ lục 6 - Thông tư số 04/2010/TT-BXD.

Lưu ý: Quý khách hàng đang sử dụng phần mềm dự toán ADTPro có thể chọn phương pháp lập dự toán Đơn giá xây dựng công trình (Phương pháp thứ 3 mà phần mềm ADTPro hỗ trợ).

Download tập tin đính kèm:
2112/SXD-KTXD công bố điều chỉnh thực hiện đơn giá xây dựng cơ bản phần xây dựng và lắp đặt


Bài viết có liên quan:
 Lựa chọn phương pháp lập dự toán với bộ đơn giá đã bổ sung định mức theo QĐ số 1172/QĐ-BXB  và 1173/QĐ-BXD
 Mẫu dự toán lập theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình
 Tự học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh: phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11892979 | Online: 159