Cẩm nang lập dự toán

Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh: phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình
Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách lập dự toán bằng phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, không sử dụng đơn giá XDCB của địa phương ban hành hoặc công bố để lập dự toán như cách truyền thống, chỉ cần sử dụng hệ thống định mức dự toán xây dựng của công trình và các yếu tố chi phí có liên quan theo giá thị trường.
Phân tích định mức dự toán xây dựng công trình, áp giá vật liệu, áp giá nhân công và giá máy thi công để xác định đơn giá xây dựng công trình.
Phần mềm dự toán là công cụ hỗ trợ không thể thiếu đối với người lập dự toán chuyên nghiệp, phần mềm giúp người lập dự toán xác định dự toán chi phí xây dựng công trình nhanh và chính xác nhất. Tuy nhiên, nếu quá phụ thuộc vào phần mềm dự toán trong khi chưa nắm rõ bản chất của phương pháp lập dự toán mà người lập đang chọn cũng có hạn chế.
Bạn đang sử dụng excel hay phần mềm dự toán để lập dự toán?


Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách lập dự toán bằng phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, không sử dụng đơn giá XDCB của địa phương ban hành hoặc công bố để lập dự toán như cách truyền thống, chỉ cần sử dụng hệ thống định mức dự toán xây dựng của công trình và các yếu tố chi phí có liên quan theo giá thị trường. Phân tích định mức dự toán xây dựng công trình, áp giá vật liệu, áp giá nhân công và giá máy thi công để xác định đơn giá xây dựng công trình.

Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình trên cơ sở hệ thống định mức dự toán xây dựng của công trình và các yếu tố chi phí có liên quan theo giá thị trường.

Cơ sở lập đơn giá xây dựng công trình:
1. Danh mục các công tác xây dựng của công trình cần lập đơn giá;
2. Định mức dự toán xây dựng theo danh mục cần lập đơn giá;
3. Giá vật liệu (chưa bao gồm thuế GTGT) đến hiện trường công trình;
4. Giá nhân công của công trình;
5. Giá ca máy và thiết bị thi công của công trình (hoặc giá thuê máy và thiết bị thi công);

Cơ sở pháp lý và hướng dẫn lập dự toán theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, Quý khách có thể tham khảo Phụ lục số 6 - Phương pháp lập giá xây dựng công trình (Kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng).

Qui ước:
- Chọn lập dự toán cho hạng mục công trình có công tác: đào móng băng (50m3); bê tông lót móng đá 4x6 mác 100 (120m3); dọn dẹp vệ sinh (5 công)
- Áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng công bố theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng.
- Sử dụng giá nhân công và giá ca máy ban hành kèm theo QĐ số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
- Phần trình bày sau đây, tôi sẽ minh họa lập dự toán bằng thủ công nhằm giúp các bạn tìm hiểu bản chất của việc lập dự toán, tức chỉ cần sử dụng Excel cũng có thể lập dự toán chứ không quá phụ thuộc vào phần mềm lập dự toán.

1. Bảng khối lượng dự toán:
- Danh mục các công tác xây dựng của công trình cần lập đơn giá: 
1. Đào móng băng; 
2. Bê tông bê tông lót móng đá 4x6 mác 100 xi măng;
3. Dọn dẹp vệ sinh;
- Mở excel, nhập bảng khối lượng dự toán gồm mã hiệu, nội dung công việc, ĐVT, không cần nhập đơn giá Vật liệu, đơn giá Nhân công, đơn giá Máy thi công như hình sau:
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Bảng khối lượng dự toán
Hình: Bảng khối lượng dự toán chưa có đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công, đơn giá máy thi công 
 
2. Bảng phân tích đơn giá xây dựng công trình:
Từ danh mục các công tác xây dựng của công trình cần lập đơn giá, chúng ta tra định mức xây dựng công bố theo công văn số 1776/BXD-VP như sau:
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Bảng phân tích định mức dự toán xây dựng công trình (vữa)
Hình: Định mức hao phí xây dựng tra cứu theo công văn số 1776/BXD-VP

Trong số ba công tác cần lập đơn giá có một mã hiệu đặc biệt cần lưu ý đó là mã hiệu AF.11111, mã hiệu này sử dụng 1,03 m3 vữa. Thông thường mã hiệu đơn giá AF.11111 - Bê tông lót móng chiều rộng <=250cm, đá 4x6 vữa mác 100 sử dụng bê tông có độ sụt 2-4 cm.

Mẹo: AF.1*: sử dụng vữa bê tông có độ sụt 2 - 4cm; AF.2*: sử dụng vữa bê tông có độ sụt 6 - 8cm; AF.3*: sử dụng vữa bê tông có độ sụt 14 - 17cm. Tìm hiểu việc đánh mã hiệu định mức, đơn giá phục vụ công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại đây.
 
Tra cứu phụ lục cấp phối vật liệu bê tông ban hành kèm theo công văn số 1776/BXD-VP ta có mã vữa C2141. Định mức cấp phối vữa C2141 cụ thể như hình sau:
Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Phụ lục cấp phối vữa bê tông
Hình: Phụ lục định mức cấp phối vữa bê tông C2141
 
Công tác bê tông lót móng đá 4x6 mác 100 có hao phí 1,03 m3 vữa bê tông, áp định mức cấp phối vật liệu mã vữa bê tông (C2141) cho mã hiệu AF.11111, ta có bảng hao phí vật liệu như hình sau:

Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Phân tích chi tiết cấp phối vữa bê tông đá 4x6 mác 100
Hình: Phân tích chi tiết cấp phối vữa bê tông


Để cho đơn giản, bảng phân tích đơn giá xây dựng công trình chỉ hiển thị khối lượng hao phí (định mức vữa bê tông nhân cấp phối vữa nếu sử dụng bê tông trộn thủ công), định mức dự toán xây dựng theo danh mục cần lập đơn giá như hình sau:
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Bảng phân tích đơn giá xây dựng công trình
Hình: Bảng phân tích đơn giá xây dựng công trình (chưa áp giá vật liệu, nhân công, máy)
 
3. Bảng giá vật liệu (chưa bao gồm thuế GTGT) đến hiện trường công trình:
Tổng hợp tất cả vật liệu có sử dụng trong hạng mục công trình, chúng ta tiến hành cập nhật giá vật liệu như hình sau:
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Bảng giá vật liệu (chưa bao gồm thuế GTGT) đến hiện trường công trình
Hình: Bảng giá vật liệu (chưa bao gồm thuế GTGT) đến hiện trường công trình
 
4. Bảng giá nhân công của công trình:
Tổng hợp tất cả nhân công có sử dụng trong hạng mục công trình (có thể sử dụng chức năng tính lương nhân công xây dựng theo hệ số bậc lương, lương tối thiểu vùng, lương tối thiểu chung và các khoản phụ cấp). Bảng giá nhân công sau đây lấy từ bảng giá nhân công công bố kèm theo QĐ số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Tham khảo bảng tính chi tiết tiền lương "Nhân công bậc 3/7 (nhóm I)tại đây
 
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Bảng giá nhân công của công trình
Hình: Bảng giá nhân công của công trình
 
5. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công của công trình (hoặc giá thuê máy và thiết bị thi công):
Tổng hợp tất cả giá ca máy và thiết bị thi công có sử dụng trong hạng mục công trình, có thể tính bù chênh lệch nhiên liệu, bù chênh lệch nhân công lái máy hoặc sử dụng bảng giá ca máy theo công bố (tùy vào hướng dẫn của từng địa phương). Bảng giá ca máy sau đây lấy từ bảng giá ca máy công bố kèm theo QĐ số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Tham khảo bảng tính chi tiết "Máy trộn bê tông 250 lít" có giá: 134.780 đồng/ca tại đây.
 
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Bảng giá ca máy và thiết bị thi công của công trình (hoặc giá thuê máy và thiết bị thi công)
Hình: Bảng giá ca máy và thiết bị thi công của công trình (hoặc giá thuê máy và thiết bị thi công)

6. Bảng đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ:
Sau khi cập nhật giá vật liệu, giá nhân công và giá ca máy và thiết bị thi công, chúng ta có thể lập đơn giá xây dựng công trình. 

Cột [6] (đơn giá) sẽ tham chiếu giá vật liệu từ sheet VL, tham chiếu giá nhân công từ sheet NC và tham chiếu giá ca máy thiết bị thi công từ sheet MAY.

Cột [7] xác định chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công theo đúng hướng dẫn tại mục 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 của Phụ lục số 6 (Kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng)
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Bảng phân tích đơn giá xây dựng công trình
Hình: Bảng phân tích đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ
 
Quay trở lại Bảng khối lượng dự toán đã nhập ban đầu, thiết lập cột [6], [7], [8] tham chiếu giá trị đã lập đơn giá xây dựng công trình, ta có bảng khối lượng dự toán như hình sau:
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Bảng khối lượng dự toán
Hình: Bảng khối lượng dự toán
 
7. Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng:
Tham chiếu thành tiền chi phí vật liệu (A1), chi phí nhân công (B1) và chi phí máy thi công (C1) để xác định BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG như hình sau:
Phần mềm dự toán - Học lập dự toán xây dựng công trình bằng hình ảnh - Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng
Hình: Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng

Giải thích các hệ số sử dụng trong bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng:
1. Hệ số nhân công: 5,714 (xem công văn số 9427/SXD-QLKTXD ngày 05/12/2011 của SXD TPHCM), hệ số này đơn giản chỉ là lương mới/lương cũ tức là 2.000.000/350.000 (Bảng 4 tính lương nhân công với mức lương tối thiểu 350.000). Nếu bảng 4 đã tính lương nhân công với mức lương tối thiểu 2.000.000, tại bảng 7 không cần nhân hệ số 5,714.
2. Hệ số máy thi công: 1,82 (xem công văn số 9427/SXD-QLKTXD ngày 05/12/2011 của SXD TPHCM), đây là hệ số tính toán bình quân gia quyền giá các loại ca máy, thiết bị thi công.
3. Các hệ số khác: Xem thông tư số 04/2010/TT-BXD.
4. Hệ số nhân công và máy thi công như trên chỉ áp dụng khi sử dụng bộ đơn giá công bố theo QĐ số 104/2006/QĐ-UBND.
5. Từ tháng 7/2016 trở đi khi lập dự toán tại TPHCM, các đơn vị tư vấn sử dụng bộ đơn giá công bố theo QĐ số 3384/QĐ-UBND, đây là bộ đơn giá mới nhất, đã được toán tính toán với mức lương nhân công qui định tại TT số 05/2016/TT-BXD.

Bài hướng dẫn trên đây giúp các bạn hiểu bản chất phương pháp lập dự toán lập đơn giá xây dựng công trình không đầy đủ, các bạn có thể tìm hiểu thêm mẫu lập dự toán lập đơn giá xây dựng công trình đầy đủ, mẫu dự toán đơn giá xây dựng công trình ba thành phần vật liệu, nhân công và máy thi công tại đây.

Hiểu rõ bản chất của phương pháp lập dự toán lập đơn giá xây dựng công trình, vận dụng phương pháp này với sự hỗ trợ của phần mềm dự toán ADTPro sẽ giúp cho người lập dự toán làm việc với hiệu quả tốt nhất.


    

Ý kiến khách hàng: (2)

Gửi ý kiến

Cho e hỏi muốn học phần mềm này ở Lai Châu có không.
Admin: Bên mình không có mở lớp. Bài viết được biên soạn trên tinh thần tìm hiểu bản chất của vấn đề, phần mềm dự toán chỉ là công cụ giúp chúng ta lập dự toán nhanh hơn. Hy vọng bạn có thể tự học qua các bài viết với đầy đủ hình ảnh minh họa. Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật của ADTPro sẵn sàng hỗ trợ trực tiếp cho bạn thông qua phần mềm Teamviewer.

Cho em hỏi em làm bên thi công e chay đang tập dự toán để chạy làm hồ sơ quyết toan nhưng sao chạy ra gia tri mục dự toán cua bên A giao .Em kiểm tra bảng khôi lượng đúng hết rồi.Mong giúp em.

Visited: 11804434 | Online: 50