Cẩm nang lập dự toán

Áp dụng định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng (QĐ số 1329/QĐ-BXD) hay định mức dự toán xây dựng công trình (1776/BXD-VP) để lập dự toán
Bài viết sau đây giải thích tại sao chọn định mức dự toán xây dựng công trình để lập dự toán. Chọn định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng (QĐ số 1329/QĐ-BXD) để lập dự toán là sai.
Ngày 19 tháng 12 năm 2016, Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định số 1329/QĐ-BXD v/v công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng.

Sau khi Bộ Xây dựng ban hành quyết định số 1329/QĐ-BXD, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của ADTPro liên tục nhận được yêu cầu phần mềm dự toán ADTPro phải hỗ trợ phân tích vật tư theo định mức vật liệu công bố tại QĐ số 1329/QĐ-BXD.

Bộ đơn giá xây dựng công trình do 63 địa phương công bố đều tính toán đơn giá vật liệu căn cứ theo định mức công bố tại công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007. Phần mềm dự toán cập nhật dữ liệu để khi phân tích vật tư phải trùng khớp với đơn giá do địa phương công bố, việc cập nhật dữ liệu đúng làm cơ sở cho lập dự toán tính bù chênh lệch vật liệu, thẩm tra, thẩm định, ...). Do vậy, đa số phần mềm dự toán đều sử dụng định mức 1776/BXD-VP khi chạy phân tích vật tư.

Nếu có khách hàng yêu cầu phải phân tích vật tư theo QĐ số 1329/QĐ-BXD để lập dự toán, phần mềm dự toán có nên cập nhật dữ liệu để khi chạy phân tích vật tư, hao phí vật liệu sẽ căn cứ theo QĐ số 1329/QĐ-BXD hay không? Trả lời câu hỏi hay không, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sử dụng định mức vật liệu công bố theo quyết định nào (1329/QĐ-BXD hay 1176/BXD-VP) để lập dự toán là đúng

Sử dụng định mức vật liệu qui định tại quyết định số 1329/QĐ-BXD hay định mức vật liệu qui định tại công văn 1776/BXD-VP để lập dự toán?

I. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng qui định theo QĐ số 1329/QĐ-BXD:
Mục II. Hướng dẫn sử dụng như sau: 1. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng được sử dụng, tham khảo làm cơ sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế hoạch và quản lý vật liệu xây dựng công trình. Xem nội dung hướng dẫn chi tiết như hình bên dưới đây:

sử dụng định mức vật liệu qui định theo QĐ số 1329/QĐ-BXD hay 1776/BXD-VP để lập dự toán
Hình 1: Thuyết minh hướng dẫn sử dụng định mức vật liệu trong xây dựng
 
Như vậy theo hướng dẫn tại QĐ số 1329/QĐ-BXD, định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng được sử dụng, tham khảo làm cơ sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình. Sử dụng định mức vật liệu công bố theo QĐ số 1329/QĐ-BXD để lập dự toán là sai.
 
II. Định mức dự toán xây dựng công trình qui định tại CV số 1776/BXD-VP:
Mục số 3. Hướng dẫn áp dụng của phần thuyết minh và hướng dẫn áp dụng của công văn số 1776/BXD-VP như sau (chú ý phần gạch chân màu đỏ):

sử dụng định mức vật liệu qui định theo QĐ số 1329/QĐ-BXD hay 1776/BXD-VP để lập dự toán
Hình 2: Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình
 
Như vậy theo hướng tại công văn số 1776/BXD-VP, định mức dự toán gồm vật liệu, nhân công, máy thi công được áp dụng để lập đơn giá xây dựng công trình. Sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình công bố theo công văn số 1776/BXD-VP để lập dự toán là đúng.

III. Sử dụng định mức 1329/QĐ-BXD hay 1776/BXD-VP để lập dự toán:
Mỗi định mức vật liệu do Bộ Xây dựng công bố sẽ được sử dụng phù hợp theo thuyết minh và hướng dẫn sử dụng. Tóm lại, định mức vật liệu theo 1329/QĐ-BXD và 1776/BXD-VP được áp dụng như sau:
- 1329/QĐ-BXD: Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng được sử dụng, tham khảo làm cơ sở để lập định mức dự toán xây dựng công trình, lập kế hoạch và quản lý vật liệu xây dựng công trình.
- 1776/BXD-VP: Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Nếu đơn vị thẩm tra vẫn tiếp tục khẳng định phải sử dụng định mức 1329/QĐ-BXD để lập dự toán là phù hợp thì phải xử lý như thế nào?

Trong năm 2016 và 2017 đa số các địa phương đều đã tiến hành công bố đơn giá xây dựng công trình, có thể chiết tính đơn giá để kiểm tra đơn giá xây dựng công trình do các địa phương công bố đã tính toán dựa trên định mức vật liệu theo văn bản nào.

Trong ví dụ sau đây tôi sẽ minh họa bằng cách kiểm tra đơn giá mã hiệu đơn giá AE.63224 thuộc bộ đơn giá xây dựng công trình được công bố theo QĐ số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016 của UBND thành phố Hồ Chí Minh, bạn đọc lập dự toán tại các địa phương khác có thể thực hiện kiểm tra tương tự.

Đơn giá công tác xây gạch ống (8x8x19)cm công bố theo QĐ số 3384/QĐ-UBND như hình sau:
sử dụng định mức vật liệu qui định theo QĐ số 1329/QĐ-BXD hay 1776/BXD-VP để lập dự toán
Hình 3: Đơn giá xây gạch ống (8x8x19)cm công bố theo QĐ số 3384/QĐ-UBND
 
Chiết tính đơn giá xây dựng công trình mã hiệu đơn giá AE.63224, định mức hao phí theo công văn số 1776/BXD-VP, kết quả như hình sau:
sử dụng định mức vật liệu qui định theo QĐ số 1329/QĐ-BXD hay 1776/BXD-VP để lập dự toán
Hình 4: Chiết tính đơn giá mã hiệu AE.63224 (3384/QĐ-UBND của UBND TPHCM) theo định mức 1776/BXD-VP
 
Chiết tính đơn giá xây dựng công trình mã hiệu đơn giá AE.63224, định mức hao phí theo công văn số 1776/BXD-VP, định mức vữa theo 1329/QĐ-BXD, kết quả như hình sau:
sử dụng định mức vật liệu qui định theo QĐ số 1329/QĐ-BXD hay 1776/BXD-VP để lập dự toán
Hình 5: Chiết tính đơn giá mã hiệu AE.63224 (3384/QĐ-UBND của UBND TPHCM) theo định mức 1329/QĐ-BXD
 
So sánh hình 3 và 4, hình 3 và 5, kết quả chiết tính đơn giá sử dụng định mức và cấp phối vữa theo 1776/BXD-VP trùng khớp kết quả công bố đơn giá xây dựng công trình công bố theo quyết định số 3384/QĐ-UBND là 1.006.981 đồng/m3.

Như vậy, để lập dự toán chúng ta phải sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình (1776/BXD-VP).

Ngoài ra, trong khi biên soạn tài liệu này chúng tôi cũng đã tìm được câu hỏi và trả lời tương tự từ website của Bộ Xây dựng v/v sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình hay định mức vật tư (1784/BXD-VP) nay là định mức vật liệu sử dụng vật liệu trong xây dựng (1329/QĐ-BXD) như hình sau:

sử dụng định mức vật liệu qui định theo QĐ số 1329/QĐ-BXD hay 1776/BXD-VP để lập dự toán
Hình 6: Trả lời của Bộ Xây dựng về định mức dự toán và định mức vật tư
 
sử dụng định mức vật liệu qui định theo QĐ số 1329/QĐ-BXD hay 1776/BXD-VP để lập dự toán
Hình 7: Trả lời của Bộ Xây dựng về áp dụng định mức sử dụng vật liệu trong trường hợp nào
 
Kết luận:
1. Định mức sử dụng để lập dự toán phải là định mức dự toán xây dựng công trình (1776/BXD-VP).
2. Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng (1329/QĐ-BXD) được sử dụng để lập định mức dự toán xây dựng công trình.Bài viết có liên quan:
Sử dụng định mức cấp phối bê tông qui định tại công văn số 1784/BXD-VP hay 1776/BXD-VP để lập đơn giá xây dựng công trình
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11804898 | Online: 514