Download

Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng: Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Thông tư số 04/2010/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực kể từ ngày 15/07/2010 và thay thế cho Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 18/2008/TT-BXD ngày 06/10/2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào Thông tư Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng.
Ngày 26/05/2010, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, hướng dẫn Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Chính phủ. 

Thông tư số 04/2010/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực kể từ ngày 15/07/2010 và thay thế cho Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 18/2008/TT-BXD ngày 06/10/2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào Thông tư Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng.

Lưu ý: Thông tư số 04/2010/TT-BXD là thông tư mới nhất và còn hiệu lực về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

Download tập tin đính kèm:
Thông tư số 04/2010/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đâu tư xây dựng công trình
Thông tư số 04/2010/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đâu tư xây dựng công trình   
Visited: 11923357 | Online: 3217