Download

Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2010 và bãi bỏ các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11256049 | Online: 13