Tin tức & sự kiện

Thông báo phát hành phiên bản 9.3.15
Hỗ trợ lập dự toán theo NĐ số 32/2015/NĐ-CP, hệ số theo thông tư số 04/2010/TT-BXD.

Tự động nhận diện tập tin dự toán Excel thuộc mẫu nào trong danh sách nhận diện sẵn.
Chỉnh sửa chức năng lựa chọn biểu mẫu lập đơn giá dự thầu, lập bảng tổng hợp chi phí xây dựng ra ngoài, không sử dụng shortcut menu như phiên bản cũ.
Ngày 29/11/2015, phát hành bổ sung phiên bản 9.3.21
Ngày 15/11/2015, công ty chúng tôi đã phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 9.3.15 hỗ trợ lập dự toán theo NĐ số 32/2015/NĐ-CP.

Cho đến ngày 15/11/2015 , Nghị định số 32/2015/NĐ-CP vẫn chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện (Dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã đưa lên mạng từ ngày 07/04/2015). Trong thời gian vừa qua một số đơn vị vẫn lập dự toán theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD, một số khác đã lập dự toán theo NĐ số 32/2015/NĐ-CP. 

Trong thời gian quá độ chờ ban hành Thông tư hướng dẫn NĐ số 32/2015/NĐ-CP, công ty Quyết Toàn phát hành phần mềm ADTPro 9.3.15 hỗ trợ lập dự toán theo NĐ số 32/2015/NĐ-CP với một số lưu ý như sau:
1. Khoản mục chi phí xây dựng theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD gồm các khoản mục và hệ số như sau:

Hình: Bảng tổng hợp chi phí xây dựng theo TT số 04/2010/TT-BXD

2. Theo qui định tại NĐ số 32/2015/NĐ-CP, các khoản mục chi phí xây dựng chỉ gồm các khoản mục chi phí như sau:

Hình: Bảng tổng hợp chi phí xây dựng theo NĐ số 32/2015/NĐ-CP hệ số theo TT số 04/2010/TT-BXD

3. Lập bảng tổng hợp chi phí xây dựng theo NĐ số 32/2015/NĐ-CP, hệ số vẫn lấy theo TT số 04/2010/TT-BXD, các khoản mục chi phí như: chi phí trực tiếp khác và chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và thi công sẽ không còn trong bảng tổng hợp chi phí xây dựng. Hai khoản mục chi phí này sẽ chuyển sang bảng chi phí hạng mục chung.

Tham khảo một số mẫu dự toán do khách hàng cung cấp chi phí hạng mục chung sẽ tính theo 1 trong 2 cách như trình bày bên dưới đây.
TH1: Xác định chi phí hạng mục chung như sau:

Hình: Xác định chi phí hạng mục chung theo dự thảo Thông tư hướng dẫn NĐ số 32/2015/NĐ-CP

TH2: Xác định chi phí hạng mục chung như sau:

Hình: Xác định chi phí hạng mục bằng cách chuyển chi phí trực tiếp khác và chi phí nhà tạm tại hiện trường...

Dự thảo thông tư hướng dẫn NĐ số 32/2015/NĐ-CP hướng dẫn khoản mục chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế = Chi phí xây dựng trước thuế nhân với tỷ lệ 1% hoặc 1.5%. Cách xác định chi phí như trên chỉ là dự thảo chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện.
Một số dự toán đã lấy chi phí xây dựng trước thuế và nhân với hệ số chi phí trực tiếp khác qui định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD là không đúng

Sau khi cân nhắc các văn bản pháp lý có liên quan, phần mềm ADTPro đang chọn cách xác định chi phí hạng mục chung theo TH2.

Ngoài việc hỗ trợ lập dự toán theo NĐ số 32/2015/NĐ-CP, trong phiên bản này cũng đã bổ sung mới và chỉnh sửa một số chức năng như sau:
- Khắc phục lỗi kết xuất dự thầu khi chưa lập dự toán.
- Bổ sung bảng THKP theo NĐ 32/2015/NĐ-CP, hệ số 04/2010/TT-BXD.
- Sheet HM Chung sẽ hiển thị khi chọn bảng THKP theo NĐ 32/2015/NĐ-CP.
- Chuyển tất cả mẫu THKP thành danh sách lựa chọn.
- Cho phép lựa chọn mẫu đơn giá dự thầu từ danh sách lựa chọn.
- Tự động nhận diện tập tin dự toán Excel thuộc mẫu nào trong danh sách nhận diện sẵn do phần mềm ADTPro cung cấp.
- Nếu chọn tập tin dự toán Excel lưu trong thư mục hoặc tên tập tin tiếng Việt có dấu sẽ hiển thị thông báo nhắc nhở.   

Ý kiến khách hàng: (1)

Gửi ý kiến

Chọn tập tin thẩm tra, phần mềm thông báo file excel thuộc mẫu nào luôn. Phiên bản mới này hay hơn phiên bản cũ nhiều.

Visited: 11893042 | Online: 222