Download

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 12.1.14 với QĐ số 02/QD-SXD khu vực tỉnh Lâm Đồng
Ngày 12/01/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-SXD, 03/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Quý IV năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Tài liệu hướng dẫn sau đây giúp người sử dụng phần mềm dự toán ADTPro lập dự toán áp dụng định mức ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD và quyết định số 02/QĐ-SXD, 03/QĐ-SXD của SXD tỉnh Lâm Đồng.
Ngày 12/01/2022, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-SXD Công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Quyết định số 03/QĐ-SXD công bố giá ca máy và thiết bị thi công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tài liệu sau đây hướng dẫn các đơn vị áp dụng Quyết định số 02/QĐ-SXD với phần mềm dự toán ADTPro phiên bản 12.1.01.

Download tập tin đính kèm:
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro với QĐ số 02/QĐ-SXD   
Visited: 11720159 | Online: 469