Download

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 9.3.64 với bộ đơn giá Lâm đồng (2016)

Ngày 19/01/2016, UBND tỉnh Lâm đồng đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm đồng.
Tài liệu hướng dẫn sau đây giúp người sử dụng phần mềm dự toán ADTPro nhanh chóng lập dự toán tính bù chênh lệch nhiên liệu và chênh lệch nhân công lái máy.

19/04/2016

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 9.2.35 với CV số 465/SXD-KTXD khu vực tỉnh Lâm đồng

Ngày 14/05/2015, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn số 465/SXD-KTXD công bố giá nhân công xây dựng, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Tài liệu hướng dẫn sau đây giúp người sử dụng phần mềm dự toán ADTPro nhanh chóng lập dự toán phù hợp thông tư số 01/2015/TT-BXD và công văn số 465/SXD-KTXD của Sở Xây dựng tỉnh Lâm đồng.

27/05/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tổng hợp video hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán - dự thầu ADTPro

Tập hợp video hướng dẫn sử dụng phần mềm ADTPro

31/12/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tài liệu hướng dẫn lập bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng theo QĐ số 3796/QĐ-UBND của Thành phố Hà Nội

Hướng dẫn lập bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng theo QĐ số 3796/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội

23/07/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Mẫu dự toán lập theo phương pháp bù chênh lệch giá vật liệu sử dụng đơn giá theo QĐ số 42/2006/QĐ-UBND, 43/2006/QĐ-UBND khu vực tỉnh Lâm đồng

Sử dụng bộ đơn giá 42/2006/QĐ-UBND, 43/2006/QĐ-UBND của tỉnh Lâm đồng để lập dự toán theo phương pháp bù chênh lệch giá vật liệu.

Tính giá ca máy dựa trên bảng giá ca máy theo công bố tại CV số 315/SXD-KTXD để tính bù chênh lệch chi phí máy thi công.

09/05/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Mẫu dự toán lập theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, đơn giá Lâm đồng (2010)

Đơn giá Lâm đồng (2010) có chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí máy thi công đều bằng 0. Mẫu dự toán sau đây sử dụng phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình để xác định dự toán chi phí xây dựng.

18/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Hướng dẫn bổ sung mã vữa BT đá 4X6 M100 xi măng PC40 khu vực tỉnh Tây Ninh

Ngày 02/10/2012, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành QĐ số 2118/QĐ-UBND công bố định mức cấp phối vật liệu BT đá 4x6 M100 sử dụng xi măng PC40 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

12/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro lập dự toán khu vực Tây Ninh (tính giá ca máy theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD)

Chi phí máy thi công được tính trực tiếp trong hồ sơ dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.

12/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 8.4.92 với CV số 315/SXD-KTXD khu vực tỉnh Lâm đồng

Ngày 25/04/2013, Sở Xây dựng tỉnh Lâm đồng đã ban hành công văn số 315/SXD-KTXD công bố đính chính giá nhân công, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng phổ biến. Tài liệu hướng dẫn sau đây sẽ giúp các đơn vị tư vấn sử dụng phần mềm ADTPro với CV 315/SXD-KTXD đơn giản hơn.

12/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán - dự thầu ADTPro 8.0

Tài liệu được biên soạn theo hướng giúp người sử dụng dễ dàng tiếp cận phần mềm. Mỗi phương pháp lập dự toán được biên soạn thành một chương mục riêng. Nếu Quý khách cần biết cách áp dụng phần mềm với phương pháp lập dự toán nào, chỉ cần đọc tài liệu hướng dẫn cho phương pháp đó.

12/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11720006 | Online: 316