Tin tức & sự kiện

11. Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Thuận
Tập hợp thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?


Cập nhật đến ngày 11/03/2015
STT Nội dung Số hiệu Ngày
2014
1 Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 01/2014 275/SXD-KTTH 17/02/2014
2 Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 02/2014 522/SXD-KTTH 18/03/2014
3 Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 03/2014 731/SXD-KTTH 14/04/2014
4 Công bố điều chỉnh giá Vật liệu xây dựng tháng 03/2014 870/SXD-KTTH 26/04/2014
5 Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 04/2014 939/SXD-KTTH 09/05/2014
6 Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 05/2014 1232/SXD-KTTH 10/06/2014
7 Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 06/2014 1553/SXD-KTTH 16/07/2014
8 Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 07/2014 1769/SXD-KTTH 13/08/2014
9 Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 08/2014 1982/SXD-KTTH 12/09/2014
10 Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 09/2014 2347/SXD-KTTH 17/10/2014
11 Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 10/2014 2706/SXD-KTTH 13/11/2014
12 Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 11/2014 2966/SXD-KTTH 16/12/2014
13 Công bố điều chỉnh giá Vật liệu xây dựng tháng 11/2014 3117/SXD-KTTH 31/12/2014
14 Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 12/2014 84/SXD-KTTH 13/01/2015


Nguồn: Sở Xây dựng Bình Thuận

    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11545117 | Online: 908