Tin tức & sự kiện

12. Giá vật liệu xây dựng tỉnh Cà Mau
Tập hợp thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?


Cập nhật đến ngày 07/11/2014
STT Nội dung Số hiệu Ngày
2014
1      
2 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2014 02/LS TC-XD 17/03/2014
4 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2014 03/LS TC-XD 15/04/2014
5 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2014 04/LS TC-XD 15/05/2014
5 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 05/LS TC-XD 10/06/2014
6 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2014 06/LS TC-XD 15/07/2014
7 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2014 07/LS TC-XD 15/08/2014
8 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2014 08/LS TC-XD 18/09/2014
9 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2014 09/LS TC-XD 20/10/2014


Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau

    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11545078 | Online: 869