Tin tức & sự kiện

13. Giá vật liệu xây dựng Thành phố Cần Thơ
Tập hợp thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Cần Thơ

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?


Cập nhật đến ngày 28/08/2014
STT Nội dung Số hiệu Ngày
2014
1      
2 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 02/SXD-QLCLXD 06/02/2014
3 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 03/SXD-QLCLXD 06/03/2014
4 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014 04/SXD-QLCLXD 07/04/2014
5 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2014 05/SXD-QLCLXD 05/05/2014
6 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2014 06/SXD-QLCLXD 06/06/2014
7 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2014 07/SXD-QLCLXD 07/07/2014
8 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2014 08/SXD-QLCLXD 05/08/2014


Nguồn: Sở Xây dựng TP Cần Thơ

    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11854790 | Online: 1189