Tin tức & sự kiện

19. Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai
Tập hợp thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?


Cập nhật đến ngày 10/03/2015
STT Nội dung Số hiệu Ngày
2015
1 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1/2015 317/CBLS-SXD-STC 11/02/2015
2014
1 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1/2014 376/CBLS-SXD-STC 27/02/2014
2 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2/2014 764/CBLS-SXD-STC 14/04/2014
3 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3/2014 990/CBLS-SXD-STC 12/05/2014
4 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4/2014 1277/CBLS-SXD-STC 09/06/2014
5 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5/2014 1600/CBLS-SXD-STC 10/07/2014
6 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6/2014 1893/CBLS-SXD-STC 13/08/2014
7 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7/2014 2219/CBLS-SXD-STC 23/09/2014
8 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8/2014 2220/CBLS-SXD-STC 23/09/2014
9 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9/2014 2480/CBLS-SXD-STC 20/10/2014
10 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10/2014 2844/CBLS-SXD-STC 20/11/2014
11 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11/2014 3093/CBLS-SXD-STC 23/12/2014
12 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12/2014 152/CBLS-SXD-STC 22/01/2015
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11892994 | Online: 174