Tin tức & sự kiện

20. Giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp
Tập hợp thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?


Cập nhật đến ngày 11/03/2015
STT Nội dung Số hiệu Ngày
2014
1 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2014 49/CB-LS 14/02/2014
2 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2014 82/CB-LS 11/03/2014
3 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2014 112/CB-LS 08/04/2014
4 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2014 144/CB-LS 07/05/2014
5 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 148/CB-LS 09/06/2014
6 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2014 223/CB-LS 09/07/2014
7 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2014 271/CB-LS 06/08/2014
8 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2014 308/CB-LS 10/09/2014
9 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2014 341/CB-LS 08/10/2014
10 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 368/CB-LS 06/11/2014
11 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 412/CB-LS 11/12/2014

Nguồn: Sở Xây dựng Đồng Tháp   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11892984 | Online: 164