10. Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Phước
Tập hợp thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?


Cập nhật đến ngày 20/01/2015
STT Nội dung Số hiệu Ngày
2014
1 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 01/2014 393/TB-LS 20/02/2014
2 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 02/2014 657/TB-LS 20/03/2014
3 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 03/2014 1144/TB-LS 07/05/2014
4 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 04/2014 1582/TB-LS 11/06/2014
5 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 05/2014 1038/TB-LS 18/07/2014
6 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 06/2014 2328/TB-LS 14/08/2014
7 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 07/2014 2881/TB-LS 06/10/2014
8 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 08/2014 3372/TB-LS 11/11/2014
9 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 09/2014 3934/TB-LS 19/12/2014
10 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 10/2014 3997/TB-LS 23/12/2014
11 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 11/2014 43/TB-LS 08/01/2015
2013
1 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 01/2013 512/TB-LS 07/03/2013
2 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 02/2013 860/TB-LS 12/04/2013
3 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 03/2013 1182/TB-LS 21/05/2013
4 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 04/2013 1328/TB-LS 04/06/2013
5 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 05/2013 1623/TB-LS 03/07/2013
6 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 06/2013 1724/TB-LS 16/07/2013
7 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 07/2013 2077/TB-LS 26/08/2013
8 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 08/2013 2311/TB-LS 23/09/2013
9 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 09/2013 2559/TB-LS 28/10/2013
10 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 10/2013 2904/TB-LS 02/12/2013
11 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 11/2013    
12 Thông báo giá vật liệu xây dựng tháng 12/2013 3222/TB-LS 30/12/2013

    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11406476 | Online: 316