8. Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định
Tập hợp thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?


Cập nhật đến ngày 22/08/2014
STT Nội dung Số hiệu Ngày
2014
1 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2014 08/TB-TC-XD 03/01/2014
2 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2014 394/TB-TC-XD 18/02/2014
3 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2014 585/TB-TC-XD 07/03/2014
4 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2014 935/TB-TC-XD 07/04/2014
5 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 1398/TB-TC-XD 15/05/2014
6 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2014 1731/TB-TC-XD 13/06/2014
7 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2014 2148/TB-TC-XD 11/07/2014
8 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2014 2493/TB-TC-XD 07/08/2014


Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Bình Định
   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11406573 | Online: 413