9. Giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương
Tập hợp thông báo giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bạn đang sử dụng phần mềm dự toán nào?


Cập nhật đến ngày 28/11/2014
STT Nội dung Số hiệu Ngày
2014
1 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2014 để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương  196/CBLS-SXD-STC 10/02/2014
2 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2014 để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương  338/CBLS-SXD-STC 10/03/2014
3 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2014 để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương  584/CBLS-SXD-STC 14/04/2014
4 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2014 để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương  801/CBLS-SXD-STC 14/05/2014
5 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương  1067/CBLS-SXD-STC 17/06/2014
6 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2014 để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương  1268/CBLS-SXD-STC 14/07/2014
7 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2014 để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương  1489/CBLS-SXD-STC 11/08/2014
8 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2014 để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương  1747/CBLS-SXD-STC 12/09/2014
9 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2014 để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương  2001/CBLS-SXD-STC 10/10/2014
10 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương  2268/CBLS-SXD-STC 10/11/2014
2013
1 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2013 để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương  252/CBLS-SXD-STC 07/02/2013
2 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2013 để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương 364/CBLS-SXD-STC 12/03/2013
3 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2013 để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương 629/CBLS-SXD-STC 15/04/2013 
4 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2013 để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương 780/CBLS-SXD-STC 10/05/2013 
5 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2013 để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương 1042/CBLS-SXD-STC 12/06/2013
6 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2013 để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương 1246/CBLS-SXD-STC 10/07/2013 
7 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2013 để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương 1456/CBLS-SXD-STC 12/08/2013
8 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2013 để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương 1658/CBLS-SXD-STC 09/09/2013
9 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2013 để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương 1868/CBLS-SXD-STC 09/10/2013
10 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2013 để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương 2107/CBLS-SXD-STC 12/11/2013
11 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2013 để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương 2311/CBLS-SXD-STC 11/12/2013
12 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2013 để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương 48/CBLS-SXD-STC 09/01/2014

Nguồn: Sở Xây dựng Bình Dương   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11854630 | Online: 1029