Download

Định mức dự toán môi trường đô thị - Công tác sản xuất và Duy trì cây xanh đô thị ban hành kèo theo QĐ số 39/2002/QĐ-BXD
Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị công bố kèm theo công văn số 2273/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng chỉ bao gồm phần duy trì cây xanh.
Định mức dự toán môi trường đô thị bao gồm nhiều tập. Tập I là định mức cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đô thị (đã ban hành kèm theo Quyết định số 17/2001/QĐ-BXD ngày 07/08/2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

Tập II qui định định mức cho công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị bao gồm: sản xuất cây giống và duy trì các loại cây xanh đô thị.

Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị và được mã hóa thống nhất. Mỗi định mức được trình bày gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số mức và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó, gồm 4 chương.
 
Chương I: Sản xuất các loại cây
I. Sản xuất cây xanh Phân nhóm cây xanh
II. Sản xuất cây hoa
III. Sản xuất cây cảnh
Chương II: Trồng mới các loại cây
I. Trồng, bảo dưỡng cây xanh 
II. Trồng mới và bảo dưỡng cây hoa, cây cảnh, cây hàng rào và thảm cỏ
Chương III: Duy trì các loại cây
I. Duy trì thảm cỏ
II. Duy trì bồn hoa
III. Duy trì bồn cảnh lá màu
IV. Duy trì cây hàng rào, đường viền
V. Duy trì cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình
VI. Duy trì cây cảnh chậu
VII. Duy trì phong lan
VIII. Duy trì cây leo
IX. Duy trì cây xanh
Chương IV: Duy trì, vệ sinh công viên
 
Download tập tin đính kèm:
Định mức sản xuất cây xanh 39/2002/QĐ-BXD   
Visited: 9692178 | Online: 2311