Download

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
 
Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - phần Lắp đặt đã được công bố kèm theo công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng.
 
Sửa đổi, bổ sung vào chương II của tập Định mức dự toán công trình xây dựng đã được công bố tại Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:
- Chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng
I. Lắp đặt ống bê tông
I.1 Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công
I.2 Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục
I.3 Lắp đặt cống hộp
I.4 Nối ống bê tông - cống hộp
II. Lắp đặt ống gang
III. Lắp đặt ống thép
 
Download tập tin đính kèm:
587_QD_BXD_29_05_2014_Lap_dat.pdf   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11930425 | Online: 832