Download

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
 
Tập định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - phần Xây dựng đã được công bố kèm theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung vào 6 chương.

Chương III: Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi.
 
Chương IV: Công tác làm đường
 
Chương VI: Công tác bê tông tại chỗ
 
Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn.
 
Chương X: Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác
 
Chương XI: Các công tác khác

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/05/2017.
 
Download tập tin đính kèm:
235-QD-BXD-04-04-2017-Xay-dung-sua-doi-bo-sung.pdf   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11887894 | Online: 709