Download

Phần mềm Thẩm tra Dự toán

Tôi có chọn một hoặc nhiều công tác để thẩm tra hay không

Có thể lựa chọn một hoặc nhiều công tác để chạy lại thẩm tra dự toán. Chức năng này cũng tương tự như chức năng chọn một hoặc nhiều mã hiệu đơn giá để chạy lại phân tích vật tư.

02/08/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tại sao phải khai báo nhận diện tập tin excel trước khi Thẩm tra dự toán

Trước đây phần mềm ADTPro cung cấp sẵn mẫu dự toán, chỉ cần chọn mẫu để chuyển dữ liệu. Khi xây dựng chức năng Thẩm tra dự toán chúng tôi phải thiết kế chức năng "nhận diện tập tin excel" phục vụ cho việc chuyển dữ liệu để thẩm tra dự toán và chuyển dữ liệu bảng khối lượng dự toán tương tự phiên bản cũ.

02/08/2015

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tôi đã chọn nhầm kiểu thẩm tra "Định dạng ADTPro", có thể chọn lại kiểu thẩm tra thông minh hay không

Định dạng ADTPro chỉ áp dụng khi dữ liệu lập dự toán được tạo ra bởi phần mềm ADTPro. Nếu chuyển đổi từ tập tin excel vào phải chọn kiểu thẩm tra thông minh. Nếu đã chọn nhầm hoàn toàn có thể chọn lại kiểu khác để thẩm tra, thẩm định dự toán.

07/12/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tôi phải xử lý như thế nào khi bảng dự toán phân tích hao phí cát vàng Ml>2, trong khi nội dung thẩm tra lại đưa ra hao phí cát mịn ML=1,5-2,0

Khi thẩm tra làm sao để xác định thành phần hao phí sử dụng cát vàng có mô đun độ lớn Ml>2 là đúng hay các vàng có mô đun độ lớn Ml = 1,5-2,0 là đúng

07/12/2014

1 phản hồi

Xem chi tiết
Làm thế nào để thẩm tra một hạng mục công trình sử dụng đồng thời vữa bê tông thương phẩm và bê tông trộn thủ công

Hướng dẫn cách thẩm tra dự toán khi dự toán cần thẩm tra sử dụng đồng thời bê tông thương phẩm và bê tông trộn thủ công.

07/12/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Phần mềm Thẩm tra, Thẩm định dự toán ADTPro có những khác biệt gì so với các phần mềm thẩm tra dự toán khác

Một số chức năng ưu việt của phần mềm Thẩm tra dự toán ADTPro.

07/12/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 10959067 | Online: 237