Download

Định mức xây dựng, chuyên ngành

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng công bố kèm theo công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng

Bộ định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng công bố theo CV số 1779/BXD-VP về cơ bản vẫn giống với Định mức dự toán khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD. Chính vì vậy các địa phương đã ban hành bộ đơn giá dựa trên QĐ số 28/2005/BXD chỉ tiến hành công bố bộ đơn giá mà không phải ban hành lại bộ đơn giá mới. Chương 9 bổ sung mới công tác cắm mốc giới quy hoạch (CK.04400).

07/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng công bố kèo theo CV số 1778/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng

Bộ định mức dự toán sửa chữa công trình xây dựng ban hành theo CV số 1778/BXD-VP giống hoàn toàn với định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản ban hành theo QĐ số 29/2000/BXD.

06/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt công bố kèm theo công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng

Bộ định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt ban hành theo CV số 1777/BXD-VP về cơ bản vẫn giống với định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt ban hành theo QĐ số 33/2005/BXD. Chính vì vậy các địa phương đã ban hành bộ đơn giá dựa trên QĐ số 33/2005/BXD chỉ tiến hành công bố bộ đơn giá mà không phải ban hành lại bộ đơn giá mới.

05/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng ban hành theo CV số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng

Bộ định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng ban hành theo CV số 1776/BXD-VP về cơ bản vẫn giống với định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng ban hành theo QĐ số 24/2005/BXD. Chính vì vậy các địa phương đã ban hành bộ đơn giá dựa trên QĐ số 24/2005/BXD chỉ tiến hành công bố bộ đơn giá mà không phải ban hành lại bộ đơn giá mới.

04/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Định mức dự toán khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/08/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Định mức dự toán khảo sát xây dựng ban hành kèm theo QĐ số 28/2005/QĐ-BXD thay thế cho Quyết định số 06/2000/QĐ-BXD ngày 22/5/2000 và Quyết định số 17/2004/QĐ-BXD ngày 05/7/2004 (phần định mức thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông) của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

03/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt ban hành kèm theo Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt ban hành kèm theo QĐ số 33/2005/QĐ-BXD thay thế cho các bộ Định mức dự toán xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 24/1999/QĐ-BXD ngày 25/9/1999; Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998; Quyết định số 31/2002/QĐ-BXD ngày 12/11/2002 của Bộ trưởng Bộ xây dựng và một số định mức đã được Bộ Xây dựng thoả thuận để các Bộ, Ngành, địa phương ban hành có danh mục trong Định mức này.

02/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng ban hành kèm theo QĐ số 24/2005/QĐ-BXD thay thế cho các bộ định mức dự toán xây dựng cơ bản ban hành theo QĐ số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998; Quyết định số 31/2002/QĐ-BXD ngày 12/11/2002; Công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi trong QĐ số 17/2004/QĐ-BXD ngày 5/7/2004; QĐ số 05/2005/QĐ-BXD ngày 24/01/2005.

01/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 10878027 | Online: 1518