Download

Định mức xây dựng, chuyên ngành

Định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt Hệ thống đường ống dẫn khí và Trạm (phần trên bờ) công trình đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau ban hành kèm theo văn bản số 2663/QĐ-NLDK ngày 12/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp

Tập định mức dự toán dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt Hệ thống đường ống dẫn khí và Trạm (phần trên bờ) công trình đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau là cơ sở để lập đơn giá XDCB, lập và phê duyệt Tổng dự toán và dự toán công tác lắp đặt tuyến ống dẫn khí và trạm (phần trên bờ), công trình đường ống dẫn khí PM3-Cà Mau.

07/08/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Định mức dự toán Bể chứa, đường ống dẫn xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 26TM/KH.QĐ ngày 11/01/1995 của Bộ trưởng Bộ Thương mại

Tập định mức dự toán lắp đặt bể chứa và đường ống dẫn xăng dầu bao gồm: Phần I: Thuyết minh và quy định áp dụng định mức; Phần II: Định mức dự toán gia công và lắp đặt bể chứa; Phần III: Định mức dự toán lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu; Phần IV: Định mức dự toán cho công tác lắp đặt phụ tùng đường ống.

26/11/2013

2 phản hồi

Xem chi tiết
Những thay đổi về mã hiệu, định mức trong CV số 1776/BXD-VP so với QĐ số 24/2005/QĐ-BXD

Thay đổi định mức công bố theo CV 1776/BXD-VP so với định mức ban hành theo QĐ số 24/2005/QĐ-BXD như sau: 1. Bổ sung thêm mã hiệu định mức công tác bả bằng bả MYKOLOR, SPEC, BOSS, EXPO; 2. Bổ sung thêm mã hiệu định mức công tác sơn bằng sơn MYKOLOR, SPEC, BOSS, EXPO; 3. Sửa đổi định mức khoảng 70 mã hiệu định mức.

18/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Định mức dự toán xây dựng công trình - phần lắp đặt công bố theo QĐ số 1173/QĐ-BXD thay đổi

18/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Sử dụng định mức dự toán xây dựng công trình theo QĐ số 1172/QĐ-BXD chi phí nhân công công tác bả matit giảm 70% so với sử dụng định mức công bố theo công văn số 1776/BXD-VP.

17/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 10878183 | Online: 1674