Download

Những thay đổi về mã hiệu, định mức trong CV số 1776/BXD-VP so với QĐ số 24/2005/QĐ-BXD
Thay đổi định mức công bố theo CV 1776/BXD-VP so với định mức ban hành theo QĐ số 24/2005/QĐ-BXD như sau: 1. Bổ sung thêm mã hiệu định mức công tác bả bằng bả MYKOLOR, SPEC, BOSS, EXPO; 2. Bổ sung thêm mã hiệu định mức công tác sơn bằng sơn MYKOLOR, SPEC, BOSS, EXPO; 3. Sửa đổi định mức khoảng 70 mã hiệu định mức.
Sau khi rà soát, đối chiếu định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng công bố kèm theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng và định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, công ty chúng tôi ghi nhận những có thay đổi mã hiệu, định mức giữa hai bộ định mức như sau:
1. Bổ sung thêm mã hiệu định mức công tác bả bằng bả MYKOLOR, SPEC, BOSS, EXPO.
2. Bổ sung thêm mã hiệu định mức công tác sơn bằng sơn MYKOLOR, SPEC, BOSS, EXPO.
3. Sửa đổi định mức khoảng 70 mã hiệu định mức.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11887923 | Online: 738