Download

Download

Tổng hợp định mức dự toán xây dựng công trình và chuyên ngành

Tổng hợp định mức dự toán xây dựng công trình, định mức chuyên ngành

15/08/2023

1 phản hồi

Xem chi tiết
Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ: Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng

Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

30/06/2023

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 44/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

30/06/2023

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 27/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023 và thay thế Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

23/05/2023

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thông tư số 28/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023 và thay thế Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

23/05/2023

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11923423 | Online: 3283