Download

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng ban hành kèm theo QĐ số 24/2005/QĐ-BXD thay thế cho các bộ định mức dự toán xây dựng cơ bản ban hành theo QĐ số 1242/1998/QĐ-BXD ngày 25/11/1998; Quyết định số 31/2002/QĐ-BXD ngày 12/11/2002; Công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi trong QĐ số 17/2004/QĐ-BXD ngày 5/7/2004; QĐ số 05/2005/QĐ-BXD ngày 24/01/2005.
Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng gồm 11 chương.
 
Chương I : Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng
Chương II : Công tác đào, đắp đất, đá, cát
Chương III : Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi 
Chương IV : Công tác làm đường
Chương V : Công tác xây gạch đá
Chương VI : Công tác bê tông tại chỗ
Chương VII : Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn
Chương VIII : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ
Chương IX  : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép
Chương X : Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác
Chương XI : Các công tác khác


Lưu ý:
1. Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 26/2007/QĐ-BXD ngày 21 tháng 9 năm 2007 v/v bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong đó có QĐ số 24/2005/QĐ-BXD. 
2. Hiện nay, đang sử dụng bộ định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng công bố theo Công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng; định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung) công bố theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng; định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung) công bố theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng. 
 
 
Download tập tin đính kèm:   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11923425 | Online: 3285