Download

Quyết định số 26/2007/QĐ-BXD ngày 21/09/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng v/v bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
Bãi bỏ Quyết định số 29/2000/QĐ-BXD; Quyết định số 22/2001/QĐ-BXD; Quyết định số 15/2002/QĐ-BXD; Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD; Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD; Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD; Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD; Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD; Quyết định số 39/2005/QĐ-BXD; Quyết định số 25/2006/QĐ-BXD.
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số  26/2007/QĐ-BXD ngày 21tháng  9 năm 2007 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
 
STT Số, ký hiệu văn bản Trích yếu nội dung văn bản
1
Quyết định số 29/2000/QĐ-BXD ngày 25/12/2000
Về việc ban hành "Định mức dự toán công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản"
2 Quyết định số 22/2001/QĐ-BXD ngày 24/8/2001 Về việc ban hành tập "Định mức vật tư xây dựng cơ bản"
3 Quyết định số 15/2002/QĐ-BXD ngày 10/6/2002 Về việc ban hành tập "Định mức dự toán lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình trong xây dựng"
4 Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 Về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
5 Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 Về việc ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình
6 Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 Về việc ban hành "Định mức dự toán xây dựng công trình- Phần xây dựng"
7 Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 Về việc ban hành Định mức dự toán khảo sát xây dựng
8 Quyết định số 33/2005/QĐ-BXD ngày 04/10/2005 Về việc ban hành "Định mức dự toán xây dựng công trình- Phần lắp đặt"
9 Quyết định số 39/2005/QĐ-BXD ngày 11/11/2005 Về việc ban hành "Định mức dự toán xây dựng công trình- Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp"
10 Quyết định số 25/2006/QĐ-BXD ngày 05/9/2006 Về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

Tập tin đính kèm:
Quyết định số 26/2007/QĐ-BXD v/v bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11923230 | Online: 3090