Download

Mỗi lần nạp dữ liệu để thẩm tra, chỉ thẩm tra một hạng mục công trình
Hỏi: Công trình có nhiều hạng mục, khi nạp dữ liệu để thẩm tra, một tập tin sẽ được tạo ra và một công trình chỉ lưu một hạng mục?
 
Trả lời: Phần mềm ADTPro tổ chức dữ liệu có thể lưu trữ như sau:
- Một tập tin (.dat) lưu nhiều công trình;
- Một công trình có nhiều hạng mục công trình;
- Một hạng mục công trình có thể có nhiều phần (có thể cộng sub total phần để xác định chi phí từng phần);
Khi khai báo nhận diện tập tin excel chuyển dữ liệu vào phần mềm thẩm tra ADTPro, phần mềm sẽ tự động tạo mới một tập tin (lấy cùng tên với tập tin excel) để lưu trữ dữ liệu. Mặc định một tập tin chỉ lưu một công trình và một hạng mục công trình.
Nếu khách hàng có nhiều hạng mục công trình cần chuyển dữ liệu vào phần mềm ADTPro để thẩm tra có thể thực hiện như sau:
- Chọn từng hạng mục công trình để chuyển dữ liệu từ excel vào phần mềm Thẩm tra.
- Sau khi đã thẩm tra tất cả hạng mục công trình có thể sử dụng chức năng Copy và Paste để gom các hạng mục vào chung một công trình.
Kết quả cuối cùng sẽ có một công trình với nhiều hạng mục để chạy bảng tổng hợp dự toán (THDT).   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10959018 | Online: 188