Download

Thẩm tra dự toán Excel lập bằng phần mềm dự toán XP
Tập tin dự toán Excel lập bằng phần mềm dự toán XP có mã hiệu đơn giá không có dấu chấm, mã hiệu AB11313 thay vì AB.11313 như bộ đơn giá TPHCM đã ban hành.
Hỏi: Tập tin dự toán Excel kết xuất bởi phần mềm dự toán XP có mã hiệu đơn giá không có dấu chấm, ví dụ mã hiệu AB11313 thay vì AB.11313 như bộ đơn giá xây dựng công trình do UBND TPHCM ban hành. Xin hướng dẫn cách chuyển dữ liệu để thẩm tra?
 
Trả lời: Tất cả địa phương công bố đơn giá xây dựng công trình năm 2006, 2007 đều công bố mã hiệu đơn giá gồm 2 chữ cái, 5 số và phân cách nhau bằng dấu chấm, ví dụ như AB.11313 - Đào móng băng rộng <=3m sâu <=1 m đất cấp III.
Tất cả các phần mềm dự toán phổ biến trên thị trường đều cập nhật mã hiệu đơn giá theo đúng mã hiệu đơn giá do địa phương đã ban hành.
Tập tin dự toán excel được kết xuất bởi phần mềm dự toán XP có dữ liệu tại cột Mã hiệu chỉ gồm chữ và số và không có dấu chấm phân cách. Nếu không tiến hành xử lý trước khi chuyển dữ liệu vào phần mềm ADTPro để kiểm tra, kết quả kiểm tra sẽ cho kết quả tất cả mã hiệu đơn giá không tồn tại.

Cách xử lý dữ liệu dự toán XP trước khi thẩm tra như sau:
- Mở tập tin dự toán excel được kết xuất bởi phần mềm dự toán XP.
- Chèn thêm một cột bên cạnh cột mã hiệu, sao chép hàm sau:  =IF(Len(B9)>5, Left(B9,2) & "." & Right(B9,len(B9)-2),B9).
Giải thích: Người lập dự toán có thể sử dụng các mã hiệu đơn giá tạm tính như TT hoặc GTT. Nếu sử dụng mã hiệu tạm tính phải giữ nguyên mã hiệu không cần chèn thêm dấu chấm. Hàm chỉ xử lý với MADG do địa phương công bố, mã hiệu tạm tính như TT, GTT và T sẽ bỏ qua không cần xử lý.
- Sao chép hàm từ trên cho đến dòng cuối cùng của sheet Khoi luong;
- Lập hàm và thực hiện tượng tự cho sheet Phan tich Vat tu để bổ sung dấu chấm vào mã hiệu đơn giá;
Sau khi hoàn thành bước xử lý dữ liệu, khởi động phần mềm ADTPro vào menu Thẩm tra, thẩm định chọn Thẩm tra dự toán từ tập tin Excel.
 

Hình: Hàm tạo mã hiệu đơn giá có dấu chấm cho tập tin excel dự toán XP   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10959063 | Online: 233