Download

Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc ở doanh nghiêp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ: Quy định mức lương tối thiểu vùng I: 2.350.000 đồng/tháng; vùng II: 2.100.000 đồng/tháng; vùng III: 1.800.000 đồng/tháng và vùng IV: 1.650.000 đồng/tháng.
Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp như sau:
- Mức 2.350.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.
- Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.
- Mức 1.800.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.
- Mức 1.650.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.

Xem văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP tại đây.

Tập tin đính kèm:
Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng
Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 9920010 | Online: 114