Download

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ: về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/07/2015 và thay thế Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng trừ nội dung liên quan đến thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

Download tập tin đính kèm:
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11720220 | Online: 530