Download

Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017: Quy định về giá bán điện
Giá bán điện bình quân là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
Thời gian áp dụng: từ ngày 01/12/2017.
Giá bán điện bình quân là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
Thời gian áp dụng: từ ngày 01/12/2017.

Download tập tin đính kèm:
QĐ số 4495/QĐ-BTC ngày 30/11/2017   
Visited: 11256077 | Online: 41