Download

Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp
Hồ sơ mời thầu bao gồm khối lượng mời thầu và các biểu mẫu yêu cầu đơn vị tham gia đấu thầu phải trình bày theo mẫu, các biểu mẫu này tham khảo từ đâu? Khi nào phải phân tích đơn giá dự thầu theo mẫu số 9A, khi nào phải phân tích đơn giá dự thầu theo mẫu số 9B. Tất cả đều có thể tham khảo trong Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thông tư này cung cấp đầy đủ mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp.
Thông tư này gồm ba phần, 12 chương

Download tập tin đính kèm:
Thông tư số 01/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp
Thông tư số 01/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp - Phụ lục   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11720029 | Online: 339