Download

Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Thông tư số 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. Theo thông tư này thì tư nay khi tính đơn giá nhân công xây dựng sẽ không cần quan tâm đến các văn bản quy định các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất như trước đây.
Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 
Các đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách; dự án thực hiện theo hình thức: Hợp đồng xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng – Chuyển giao (BT), Hợp đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP) do cơ quan quản lý nhà nước quản lý áp dụng các quy định của Thông tư này.
 
Đơn giá nhân công được xác định theo công thức sau:
                 G­nc = Lnc x Hcb x  1/T
Trong đó:
- Gnc: đơn giá nhân công tính cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng.
- Lnc: mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công cho một ngày công trực tiếp sản xuất xây dựng. Mức lương này đã bao gồm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường công bố tại Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này. 
- Hcb: hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng công bố tại Phụ lục số 2 kèm theo Thông tư này.
- T: 26 ngày làm việc trong tháng.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày: 15/05/2015.

Download tập tin đính kèm:
Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015   

Ý kiến khách hàng: (1)

Gửi ý kiến

Áp dụng lương nhân công theo TT số 01/2015/TT-BXD, đơn giá nhân công các công trình vùng sâu, vùng xa thấp quá. Nếu không huy động được nhân công tại chỗ phải huy động nhân công từ huyện, thị trấn vào thì chi phí chuyển quân, đi lại tốn kém quá.

Visited: 11256081 | Online: 45