Download

Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội : Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước...
Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước
 
Các đối tượng áp dụng: Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên đến việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày: 01/03/2015.

Download tập tin đính kèm:
Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015   
Visited: 11256062 | Online: 26