Download

Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2018 và thay thế Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 03 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.
Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2018 và thay thế Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 03 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị
 
 
Download tập tin đính kèm:
Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017   
Visited: 11256098 | Online: 62