Download

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 10/05/2015 và thay thế Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/05/2015 và bãi bỏ các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11256139 | Online: 103