Download

Tổng hợp văn bản xây dựng năm 2015
Luật xây dựng 50/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/05/2015
Tổng hợp các văn bản hướng dẫn Luật Xây dựng 2014 (50/2014/QH13) có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.
 
STT Số hiệu Nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú
I. Luật
1 50/2014/QH13 Luật Xây dựng 18/06/2014 01/01/2015 Thay thế luật Xây dựng số 16/2003/QH11
II. Nghị định
1 32/2015/NĐ-CP Quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 25/03/2015 10/05/2015 Thay thế NĐ số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009
2 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng 22/04/2015 16/05/2015 Thay thế NĐ số 48/2010/NĐ-CP, 207/2013/NĐ-CP
3 46/2015/NĐ-CP Quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng 12/05/2015 01/07/2015 Thay thế NĐ số 114/2010/NĐ-CP15/2013/NĐ-CP
4 59/2015/NĐ-CP Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng 18/06/2015 05/08/2015  
III. Thông tư
1 02/2015/TT-BLĐTBXH Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước.  12/01/2015 01/03/2015  
2 01/2015/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng 20/03/2015 15/05/2015 Không còn sử dụng hệ số phụ cấp không ổn định sản xuất, phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực trong công thức tính lương nhân công.
3 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp 06/05/2015 01/07/2015 Thay thế TT 01/2010/TT-BKH và TT 02/2010/TT-BKH   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11892992 | Online: 172